-

37.özel güvenlik sınav soru ve cevapları


 

OZEL GUVENLİK 37. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

1-) Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?

a) El tipi metal detektör

b)Kap. tipi metal detektör

c) X-ray cihaz.

d) Kapalı. Devre kamera sistemi

e) Yangın algılama ve söndürme sistemi

2-) A.a..dakilerden hangisi bir fiziki Güvenlik cozumu de.ildir?

a) Duvar b)Tel orgu

c) Lazer cit d) Ta..t kapan. e) Mekanik kap. kilitleri

3-) Yang.n alg.lama sistemleri a.a..dakilerden hangisine alarm uretmez?

a)Duman b) Is. c) Koku

d)Alev e) Ses

4-) A.a..daki sistem ve cihazlardan hangisi ayd.nlatman.n yetersiz oldu.u durumlarda duzgun cal..maz ve beklenen neticeyi vermez?

a)X-ray cihaz.

b)Kap. tipi metal detektor

c)El tipi metal detektor

d)Kamera sistemi

e) Kartl. geci. sistemi

5-) I. H.zl. ve seri giri.-c.k.. kontrolu sa.lar

II. .stenmeyen ki.ilerin giri.-c.k.. yapmas.n. engeller

III. Ba.kas.na ait kart kullan.larak giri.-c.k.. yapma olana.. sa.lar

Yukar.dakilerden hangisi veya hangileri kartl. geci. sistemlerinin avantajlar.ndan de.ildir?

a) Yaln.z I b) Yaln.z II

c) Yaln.z III d) I ve III e) II ve III

6-) Suc i.ledi.i yonunde hakk.nda kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan ki.inin gozalt.na veya muhafaza alt.na alma i.lemlerinden once ozgurlu.unun gecici olarak ve fiilen k.s.tlanarak denetim alt.na al.nmas.na ne denir?

a)Gozlem alt.na al.nma

b)Koruma alt.na alma

c)Yakalama

d)Adli kontrol

e)Tutuklama

7-) (A) isimli ozel Güvenlik gorevlisi, (B) ili .ehirleraras. otobus terminalinde gorev yapmaktad.r. Cumhuriyet savc.s.n.n talimat. kapsam.nda, Polis, hakk.nda yakalama emri bulunan baz. ki.ilerin listesini an.lan terminalde gorevli A.ya vermi.tir. A, gorevi s.ras.nda yapt... kimlik kontrolunde, kimli.ini kontrol etti.i .ah.slardan (C) isimli ki.inin polis taraf.ndan verilen listede hakk.nda yakalama emri bulunan ki.ilerden oldu.unu tespit etmi.tir. (C).nin yakalanmas.na ili.kin a.a..dakilerden hangisi do.rudur?

a) (A),hakk.nda yakalama emri bulunan (C).yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir.

b) (A),hakk.nda yakalama emri bulunan (C).yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir ve polis gelinceye kadar terminalden ayr.lmamas.n. (C).ye soyler.

c) (A),hakk.nda yakalama emri bulunan (C).yi yakalayamaz, hakk.nda yakalama emri bulundu.unu, bu nedenle polise ba.vurmas. gerekti.ini (C).ye soyler.

d) (A),hakk.nda yakalama emri bulunan (C).yi yakalar ve durumu gecikmeksizin polise bildirir.

e) (A),hakk.nda yakalama emri bulunan (C).yi yakalayamaz, hakk.nda yakalama emri bulundu.unu, bu nedenle Cumhuriyet Ba.savc.s.na ba.vurmas. gerekti.ini (C).ye soyler.

8-) I. Terk edilmi. ve bulunmu. e.ya

II. Suc te.kil etmemekle birlikte tehlike do.urabilecek e.ya

III. Suc te.kil eden veya delil olabilecek e.ya

IV. Koruma ve guvenli.ini sa.lad.klar. alanlar veya i.yerlerinde cal..anlar.n yanlar.nda getirdikleri ki.isel e.ya

5188 say.l. Ozel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna gore, Ozel Güvenlik Gorevlileri, yukar.da belirtilen e.yalardan hangilerini emanete veya muhafaza alt.na almak ile gorevli ve yetkilidirler?

a) I ve IV

b) II ve III

c) Yaln.z IV

d) Yaln.z III

e) I,II ve III

OZEL GUVENL.K TEMEL E..T.M. 37. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

3

Ozel Güvenlik Dairesi Ba.kanl... . 11 ARALIK 2011

9-) (A) isimli ozel Güvenlik gorevlisi, (B) ili metrosunda gorev yapmaktad.r. (A), gorevi esnas.nda, metroya binmek isteyen ki.ileri duyarl. kap.dan gecirmi., bir ki.iyle ilgili duyarl. kap. ikaz vermi.tir. Bu ikaz uzerine, (A), ki.inin uzerini dedektorle aram.. ve ki.inin uzerinde silah oldu.unu tespit etmi., yap.lan incelemede soz konusu silah.n ruhsats.z oldu.unu belirlemi.tir. (A).n.n soz konusu silahla ilgili yapmas. gereken i.leme ili.kin a.a..dakilerden hangisi do.rudur?

a) (A), silah. i. bitimine kadar yan.nda muhafaza eder, i. bitimi veya ertesi gun ilgili genel kollu.a(polise) teslim eder.

b) (A), soz konusu silah. emanete veya muhafaza alt.na al.r ve durumu ilgili genel kollu.a derhal bildirir.

c) (A), silah. ki.iye verir, ki.iye silah icin ruhsat almas. gerekti.ini hat.rlat.r ve bunun icin ilgili genel kollu.a ba.vurmas. gerekti.ini soyler.

d) (A), silah. ki.iye verir, durumu bir raporla ilgili genel kollu.a bildirir.

e) (A), silah. ki.iye verir, durumu bir raporla cal..t... kuruma veya .irkete bildirir.

10-)A.a..dakilerden hangisi kitle ileti.im araclar.ndan de.ildir?

a) Radyo

b) Televizyon

c) Gazete

d) Mektup

e) .nternet

11-)A.a..dakilerden hangisi ileti.im kazalar.n.n sebeplerinden de.ildir?

a) Kayna..n bilgi, duygu ve du.unceyi al.c.ya aktaramamas.

b) Kayna..n, al.c. icin onem ta..mayan mesajlar vermesi

c) .leti.im surecinde kullan.lan kanal.n do.ru secilmesi

d) Hedefin bilgi, duygu ve du.unceyi anlamland.ramamas.

e) Al.c.n.n geribildirim vermemesi

12-) A.a..dakilerden hangisi ileti.imi engelleyen davran..lardand.r?

a) Y.k.c. ele.tiriler

b) Genelleme yapmak

c) Sorumluluk almama

d) Mant... silah olarak kullanmak

e) Hepsi

13-)A.a..dakilerden hangisi ileti.imi engelleyen davran..lardan de.ildir?

a) Konu.urken ses tonunu yukseltmek, el kol hareketleri yapmak

b) Gecmi.i getirmek

c) Etkili dinleme yapmak

d) Kendini hep hakl. gormek

e) ..i yoku.a surmek

14-)A.a..dakilerden hangisi ileti.im hatalar.na yol acar?

a) Tehdit etme

b) Emrederek konu.ma

c) Mu.lak ifadeler kullanma

d) Bilgileri gizleme

e) Hepsi

15-)A.a..dakilerden hangisi iyi bir ileti.im icin kaynakta olmas. gereken ozelliklerdendir?

a) .nand.r.c.l.k

b) Sayg.nl.k

c) Guvenilirlik

d) Sevme-sevilme

e) Hepsi

16-) I-.leti.imde uygun kanal.n bulunmas. gerekir.

II-Ayn. kanal.n her ortam icin kullan.lmas. gerekir.

III-Birden fazla duyu organ.n. ayn. anda etkileyen kanallar daha tesirlidir.

Yukar.dakilerden hangisi ileti.imin kanal o.esi icin do.rudur?

a) I-II

b) II-III

c) I-III

d) I-II-III

e) Hicbiri

17-) A.a..dakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapmas. halinde, yap.lan bu .eyin yanl.. tutum ve davran.. say.laca.. ve hukuki sorumluluk gerektirebilece.i hallerden biridir?

a)Olay.n .uphelilerinin yakalanmas. ve koruma alt.na al.nmas.

b)Bas.na ve kalabal..a olay hakk.nda bilgi verilmesi ve ac.klama yap.lmas.

c)Olay yerinden kalabal...n uzakla.t.r.lmas.

d)Olay yerinin koruma alt.na al.nmas.

e)Yaral.lar.n sa.l.k kurulu.una sevk edilmesi

OZEL GUVENL.K TEMEL E..T.M. 37. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

4

Ozel Güvenlik Dairesi Ba.kanl... . 11 ARALIK 2011

18-) A.a..dakilerden hangisi ileti.imde mesaj.n engelleyicilerinden de.ildir?

a) Albenisi yuksek mesaj

b) Soyut kavram ve olgular kullanmak

c) Anla..lmaz bir konu

d) .htiyac duyulmayan, kullan.labilir olmayan mesaj

e) Mesaja fazla bilgi yukleme

19-) A.a..dakilerden hangisi ileti.imde al.c. o.esinin engelleyicilerinden de.ildir?

a) Ba.ka .eylerle u.ra.ma

b) Dinleme

c) Yan.ndakilerin mudahalesi

d) Kayna.. sevmeme

e) A..r. korku ve rahatl.k

20-) gNe soyledi.imizden daha onemlisi, nas.l soyledi.imizdirh cumlesi ileti.imde hangi kavram.n onemini vurgulamaktad.r?

a) Empati

b) Enformasyon

c) Beden dili

d) Ya.ant.

e) O.renme

21-)A.a..dakilerden hangisi ileti.imin unsurlar.ndan (o.elerinden) de.ildir?

a) Kaynak

b) Mesaj

c) Hedef

d) Empati

e) Al.c.

22-) Olay.n i.leni. tarz.n.n, fail ve ma.durun birbiriyle ili.kisinin saptanabildi.i yerler ile maddi delillerin tespit edilebilece.i dinamik alana ne denir?

a)Soru.turma yeri

b)Olay yeri

c)Ozel Güvenlik gorev yeri

d)Mahkeme yeri

e)Polis gorev yeri

23-) A.a..dakilerden hangisi hedef o.esinde bulunmas. gereken ozelliklerdendir?

a) Hedef ileti.ime ac.k olmal.d.r.

b) Dikkatlice bakmal., dinlemelidir.

c) Kolay ileti.im kuran bir ki.ilikte olmal.d.r.

d) Zeka seviyesi verilenleri anlayacak kapasitede olmal.d.r.

e) Hepsi

24-) (A) isimli ozel Güvenlik gorevlisi, (B) ili .ehirleraras. otobus terminalinde gorev yapmaktad.r. Gorevli oldu.u bir gunde, terminal icinde .upheli bir paketin bulundu.u bilgisi kendisine ula.m.., seri .ekilde paketin bulundu.u yere ula.m.. ve bilgiyi do.rulam..t.r. Bu olayla ilgili (A),

I. .upheli paketin bulundu.u yerdeki ki.ileri suratle uzakla.t.rmal.d.r.

II. Bo.atma s.ras.nda ki.iler mumkunse .upheli paketin yan.ndan ve yak.n.ndan gecirilmemelidir.

III. En k.sa zamanda ve en seri haberle.me araclar.yla ilgili genel kollu.a bilgi vermeli veya bilgi verilmesini sa.lamal.d.r.

IV. .upheli pakete dokunmamal. ve hareket ettirmemelidir.

Ozel Güvenlik gorevlisi yukar.da say.lan onlem veya onlemlerin hangilerini almal.d.r?

a) I,II,III ve IV

b) III ve IV

c) Yaln.z IV

d) Yaln.z III

e) I,II ve III

25-)A.a..dakilerden hangisi, devriye gorevi ifa eden personelin devriye gorevine c.kmadan once ve devriye gorevi s.ras.nda yapmamas. gereken davran..lardan biridir?

a)Devriye gorevini yerine getirece.i bolgeyi cok iyi tan.mal.d.r.

b)Goreve tam techizatl. c.kmal.d.r.

c)Guzergah de.i.ikli.i yap.lmamal. ve devriye gorevi surekli ayn. hat veya guzergah uzerinde yerine getirilmelidir.

d)Gerekli olabilecek telefon ve di.er bilgileri yan.nda bulundurmal.d.r.

e)Gorev bolgesini kontrol alt.nda tutacak .ekilde gorev yapmal.d.r.

26-) Suc ve suc .uphelisiyle muhatap olan gorevli a.a..daki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?

a) Sucta kullan.lan silah veya suc aletine

b) Kacan suclunun kact... ta..t.n model, plaka renk ozelliklerine

c) .uphelinin e.kal ozelliklerine

d) Olay yerinin ve suc iz ve delillerinin korunmas.na

e) Hepsine

OZEL GUVENL.K TEMEL E..T.M. 37. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

27-) A.a..dakilerden hangisi nokta gorevlisinin gorevleri ya da ozellikleri aras.nda yer almaz?

a)Gorev alan.na izinsiz girilmesine musaade etmemek

b)Korunan bolgeye zorla girmeye cal..anlar. engellemek

c)Korudu.u alanda bulunan insan ve araclar. tan.mak

d)Geli.en olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek

e)Suc i.leme .uphesi alt.nda bulunan ki.ileri izleyip takip etmek, gerekti.inde ifadelerini almak

28-) Tutanak yazarken dikkat edilecek husus a.a..dakilerden hangisidir?

a) Olay.n ne .ekilde o.renildi.i yaz.l.r.

b) Buyuk harflerle ust orta k.sma ba.l.k yaz.l.r.

c) Tutanakta ad. gecenlerin imzas. al.n.r.

d) Olay yeri, sabit noktalar esas al.narak belirtilir.

e) Hepsi.

29-) A.a..dakilerden hangisi tutana..n ozelliklerindendir?

a) Haz.rlayanlar.n goru.leri yer al.r

b) Tutanakta san.klar.n ifadelerine yer verilmektedir

c) En az iki imzal. olmal.d.r

d) Tutana.. haz.rlarken iki kalem kullan.l.r

e) Hicbiri

30-) I. E.kal, ki.inin belirgin ozellikleri tarif edilerek yap.lan resimdir.

II. E.kal, olaya kar..an ki.inin tan.k taraf.ndan ay.rt edici ozellikleriyle ifade edilmesidir.

III E.kal, ki.inin boy, vucut ve renk gibi fiziki ozelliklerinin tan.mlanmas.d.r.

IV.E.kal, ma.dur, tan.k veya gorevli taraf.ndan yap.lan tan.mlamaya gore cizilen robot resimdir.

Yukar.daki ifadelerden hangisi veya hangileri e.kal tespitini ifade eder ?

a) Yaln.z II

b) I-II-III

c) I-III

d) I-II-III-IV

e) Hicbiri

31-) Devletin ekonomisini sekteye u.ratmak icin kamu ve ozel kurulu.lara hasar vererek uretimi durdurmak maksad.yla yap.lan eylemlere ne denir?

a) Direni.

b) Tahrip

c) Sabotaj

d) Sondaj

e) Provokasyon

32-) Kontrol noktas.nda ustunu ve e.yas.n. kontrol ettirmeyen ve aratmak istemeyen ki.iye ne yap.l.r?

a) Zorla aran.r

b) .ceri al.n.r

c) Israr edilmez ve iceriye giri.ine izin verilmez

d) Sadece e.yalar. aran.r

e) Hepsi

33-) Ate.li silah kullan.lan olaylarda a.a..dakilerden hangisi ilk ekibin almas. gereken tedbirlerden de.ildir?

a) .ah.slar.n elleri y.kat.lmaz

b) Mermi cekirde.inin giri. deli.inin bulundu.u elbise yeri korunmal.d.r

c) Gerekirse .ah.slar.n ellerine po.et tak.l.r

d) Cekirdek, kovan ara.t.rmas. icin gerekirse trafik ak... kesilir

e) Kovanlar ve cekirdek korumak icin bir araya toplan.r

34-) .cinde patlay.c. duzenek olan bir .upheli pakete ne yap.l.rsa bomba patlayabilir?

a) Ac.nca

b) Sallay.nca

c) Yerinden kald.r.nca

d) Uzerine ...k tutunca

e) Hepsi

35-) A.a..da belirtilen techizatlardan hangisi devriye gorevlisinde bulunmaz ?.

a) Haberle.me cihaz.

b) Not defteri, kalem.

c) Kamera

d) Tabanca.

e) Kelepce, cop, duduk

36-) A.a..dakilerden hangisi toplumsal olaylarda olaylar. k.z..t.rmak, panik yaratmak isteyen topluluklar.n ba.vurdu.u eylem bicimleri aras.nda yer al.r?

a)A.a..lama,

b)Yaz.l. ve sozlu tahrik

c)Ate.li silah kullan.lmas.

d)El silahlar. kullanma

e)Hepsi

37-) .upheli bir paketin veya cantan.n goruldu.unde hareket tarz. icin a.a..dakilerden hangisi yanl..t.r?

a)Cevreden bu paketin veya cantan.n b.rak.ld...n. goren ara.t.r.l.r

b)Cevreden sahibi ara.t.r.l.r

c)B.rak.ld...n. goren yoksa patlay.c. varm.. gibi hareket edilir

d).nsanlara zarar vermemesi icin derhal tenha bir yere nakli sa.lan.r

e)Paketin etraf.na kimse yakla.t.r.lmaz

38-) Olay yeri incelemesi s.ras.nda olay yeri . fail . ma.dur ili.kisini ortaya koymak amac. ile elde edilen her turlu materyale ........................ denir.

a) Belge

b) Delil

c) Bulgu

d) .spat vas.tas.

e) Maddi delil

39-) Ac.k alan ve saha aramalar.nda nelere dikkat edilir?

a) Yeni ekilmi., surulmu., topra.. kabarm.. yerlere

b) Suni bitki ortusu, yeni kaz.lm.. yerlere

c) Su kanallar., havuzlara

d) Cukur ve tumseklere

e) Hepsi

40-) Ozel Güvenlik gorevlisinin emanete ald... e.yay. sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim etti.i tutana.a ne ad verilir?

a) Olay tespit tutana..

b) Buluntu e.ya tutana..

c) Ust arama tutana..

d) Teslim tesellum tutana..

e) Muracaat tutana..

41-) A.a..dakilerden hangisi devriye gorevlisinin ozelliklerinden de.ildir?

a) Fiziki gorunu.u duzgun olmal.d.r

b) Cevresi ile ilgili olmal.d.r

c) .yi ileti.im kurmal.d.r

d) Sert imajl. ve heyecanl. olmal.d.r

e) Kuvvetli haf.zaya sahip olmal.d.r

42-) Yasal olmayan toplumsal olaylar. ba.latan ve yuruten topluluklar.n hedeflerine ula.abilmek amac.yla Güvenlik guclerine kar.. kulland.klar. tekni.e ne ad verilir?

a)Gozlem

b)Plan

c)Korku

d)Tahrik

e)Eylem

43-) Goz ya.art.c. spreyler insanlara kar.. kac metreden daha yak.n mesafeden kullan.lmamal.d.r?

a)1 metre

b)2 metre

c)3 metre

d)4 metre

e)5 metre

44-) Topluluk icinde yap.lan i.lerin ve soylenen sozlerin k.sa surede grubu etki alt.na almas.n. ifade eden psikolojik duruma ne ad verilir?

a)Taklit

b)Telkin

c)Ozenti

d) Yay.lma

e)Hicbiri

45-) A.a..dakilerden hangisi e.kal tarifinde belirtilecek ozelliklerden de.ildir?

a) Yuz yap.s.

b) Kilo ve boy

c) Gorulebilir yara izleri

d) Cinsiyet

e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

46-) A.a..dakilerden hangisi hat duzeni uygulamas.n.n amaclar. aras.nda yer almaz?

a)Yol veya belirli bir alan kapamas. yapmak

b)Bir bina veya .ahs. korumak

c)Topluluk veya kalabal... daire icine almak

d).ki grubu birbirinden ay.rmak

e) Her yonden gelebilecek tehditlere kar.. tedbir almak

OZEL GUVENL.K TEMEL E..T.M. 37. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

7

Ozel Güvenlik Dairesi Ba.kanl... . 11 ARALIK 2011

47-) Vurulmak zorunda kal.nd...nda copla a.a..da say.lan hangi bolgeye vurulabilir?

a)Kafaya

b)Go.us bolgesine

c)Kol ve bacaklara

d)Yuze

e)Kar.n bolgesine

48-) A.a..dakilerden hangisi da..t.lan toplulu.un kucuk parcalara bolunmesinin sa.lad... yararlardan biri de.ildir?

a)Toplulu.un gucunu azalt.r

b)Kanun d... davran..lar.n yayg.nla.mas.n. onler

c)Toplulu.u psikolojik olarak etkiler

d)Kanun d... olay.n genelle.ti.i fikrini ortadan kald.r.r

e)Toplulu.un mevcut heyecan.n. artt.r.r

49-) gKitle Psikolojisini bilmekh Güvenlik personeline a.a..dakilerden hangisini kazand.r.r?

a)Fertlerin iradeleriyle hareket etmedi.ini bilir

b)Cekingen ve zay.f insanlardan beklenmeyecek davran..lar.n sergilenebilece.ini bilir

c)Yanl.. bilgilendirmelerle kalabal...n provoke olabilece.ini bilir

d)Yap.lacak olumsuz davran..lar.n taklit edilebilece.ini bilir

e)Hepsi

50-) gTahrik olmu. kalabal.klar zekaca en a.a.. durumdad.r.h Sozu kitle psikolojisinin ozelliklerinden hangisini tan.mlamaktad.r?

a)Telkin

b)Taklit

c)Tan.nmama

d)Sirayet

e).rade zay.fl...

51 -) A.a..dakilerden hangisi yasad... bir toplumsal eylemde huzursuzlu.u ve eylemi ba.latma ve devam ettirme konusunda tecrube sahibi ve yeti.tirilmi. elemanlar. tan.mlar?

a) Destekleyiciler

b) Harekete gecenler

c) Provokatorler

d) Tesir alt.nda kalanlar

e) Hicbiri

52-) A.a..dakilerden hangisi Koruma Gorevinde Dort Onemli A.ama icin soylenemez?

a)Daima bir tehlike vard.r.

b)Program yerlerine gidi. ve geli. guzergah.n. daima korunan ki.i belirler.

c)Muhtemel tehlikeyi ortadan kald.rmak icin; tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tan.mak, tehlikeyi ara.t.rmak .artt.r.

d)Uygun usul ile sald.r.y. veya tehlikeyi bertaraf etmek gerekir.

e) Muhtemel tehlikeyi onlemek icin Korunan ki.inin gidece.i guzergahlar. belirlemek gerekir

53-) A.a..dakilerden hangisi Temel Koruma Prensiplerinden de.ildir?

a)Onemli ki.i her turlu tehdit ve sald.r.dan,utand.r.c. ve kucuk duruma du.urucu durumlardan korunmal.d.r.

b)Gunumuzde tam koruma mumkundur.

c)Koruma esnek olmal.,onemli ki.inin gorevi engellenmemelidir.

d)Korumada bo.luk b.rak.lmadan devaml.l.k surecinde yap.lmal.d.r.

e)Yuzde yuz koruma mumkun de.ildir.

54-) A.a..dakilerden hangisi koruma personeli hakk.nda soylenemez?

a)Koruma personeli gorevi ile ilgili yetkilerini ve yetki alanlar.n. bilmelidir.

b)Koruma konusunda e.itimli olup, Ki.i Koruma Dersi ve VIP Cok Onemli .ah.slar. Koruma Kursu gormu. olmal.d.r.

c)Hareketli ve ac.k ortamlarda riskli ortamlar. suratle kapamal.d.r.

d)Onemli ki.inin cantalar.n. daima koruma personeli ta..r.

e) Koruma esnek olmal., onemli ki.inin gorevini yapmas. engellememelidir.

55-) Bir koruma gorevlisinin duydu.u ya da gordu.u herhangi bir .eyi olur olmaz yerlerde anlatmamas. onun hangi ozelli.idir?

a) Zeki olmas.

b) Cal..kan olmas.

c) Pratik olmas.

d) Ketum olmas.

e) Az konu.mas.

56-) Suikastlar.n onlenebilmesi icin a.a..daki uygulamalardan hangisi yap.lmaz.

a) Koruyucu baz. duzenler al.nmal.d.r. Ozellikle yak.n veya uzak menzil silahlar. icin onlemler al.nmal.d.r.

b) Korunan ki.iye eri.ilmesi mumkun oldu.u kadar onlenir ve eri.en ki.ilerin bir tehlike olu.turmamalar.n. sa.lamak icin Güvenlik cemberleri kurulur.

c) Oncu cal..mas. yap.larak olas. muhtemel tehlike noktalar. (Bo.ma noktalar.) goz onune al.nmal.d.r.

d) Araclar yava. seyretmelidir.

e) Artan tehlike durumlar.na ve cevre .artlar.na gore koruma say.s. artt.r.l.r,

57-) A.a..dakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan de.ildir?

a) 360o derece koruma sa.lan.r

b) Kalabal.k yerlerde koruma cemberi daralt.l.r

c) Koruma personelinin silah.n.n emniyeti kapal. olmal. ve kazaya sebebiyet verilmemelidir

d) Koruma personeli goreve eksiksiz ve uygun techizatla gelmelidir.

e) Korunan ki.iyi utand.r.c. durumlardan korunur.

58-) Bir ki.i ile yap.lan koruma duzeninde hangisi yap.lmaz?

a) Koruma gorevlisi silah.n. kulland... eline gore VIP.in sa. yada solunda bir ad.m arkas.nda yurur.

b) Bu bir refakat korumas.d.r, fakat 360o derecelik Güvenlik alan. olu.turulmal.d.r.

c) Az yada orta dereceli tehdit durumlar.nda kullan.l.r.

d) VIP.e 180o derecelik bir Güvenlik alan. olu.turulmal.d.r.

e) Koruma yerden ve havadan gelebilecek sald.r.lara kar.. duyarl. olmal.d.r

59-) .lk yard.mda Hangi mudahale temel ya.am deste.i de.ildir?

a)Hava yolunun ac.lmas.,

b)Kalp masaj.,

c)Suni solunum,

d)Psikolojik yard.m,

e)Dilin elle tutulup cekilmesi,

60-) Korunan ki.i kursude bir konu.ma yapacaksa, koruma gorevlileri yapmas. gerekenlerden de.ildir?

a)Kur.un gecirmez materyalden yap.lm.. bir kursu kullan.labilir.

b)Korunan ki.inin onune bircok mikrofon yerle.tirilebilir ve ...klar seyircilere tevcih edilebilir.

c)Kursude veya masada ac.lm.. bir .i.e su ve bardak bulundurulur.

d)E.er Korunan ki.iye hediyeler verilecekse, bu hediyeleri verecek ki.iler korunan ki.iye yakla.madan once kontrol edilmelidir.

e) Koruma gorevlileri yerlerini almal.d.r

61-) Korunan ki.iye yonelik sald.r. an.nda a.a..dakilerden hangisi yap.lmaz?

a) Koruma gorevlileri Korunan ki.iyi kac.rmak icin sald.rgan.n etkisiz hale getirilmesini beklerler.

b) Sald.r.y. fark eden koruma gorevlisi sald.r. yonunu saat dilimi ile ifade ederek ba..r.r.

c) Sald.rgana yak.n olan iki koruma sald.r.n.n mahiyetine gore baraj kurup kapama yaparak kar..l.k verir.

d) Yan.ltma ve ikinci sald.r. daima goz onunde bulundurulmal.d.r.

e) Korunan ki.i tum koruma ekibiyle birlikte guvenli bir yere goturulmelidir.

62-) .lkyard.m.n en onemli amac. nedir?

a)Hasta ile ilgili bilgileri toplamak,

b)Hastaya teselli vermek,

c)Hastan.n durumun kotuye gitmemesi icin caba gostermek,

d)Hastan.n bir an once sa.l.k kurulu.una yollanmas.,

e)Hastan.n tedavisinin yap.lmas.,

63-) Kanaman.n uzerine bir cisimle yap.lan tampon uygulamas. hangi tur kanamada kesinlikle kullan.lmaz?

a)El bilek kesilmeleri

b)Kafa derisindeki kesikler

c)Mide kanamas.

d)Parmak kopmas.

e)Burun kanamas.

64-) Yaral. olan bir ortamda, yaral.n.n sa.l... icin merakl. kalabal... olay yerinden uzakla.t.rmak gerekir. Bu tedbiri neden al.r.z?

a)Yaral.ya bilerek zarar verebilirler,

b) Yaral.ya bilmeyerek zarar verebilirler,

c)Enfeksiyon bula.t.rabilirler

d)Yaral.n.n moralini bozabilirler,

e)Hepsi

65-) Vucutta kullan.lan oksijenin kayna.. nedir?

a)Solunum fonksiyonu

b)Kan dola..m.

c) Solunan hava

d)Al.nan besinler

e)Hormonal denge

66-) Uzerinde bomba olan intihar eylemcisi .uphesi olan ki.i yaraland...nda, ilk yap.lacak olan nedir?

a) Solunum ve kalp at.mlar. kontrol edilir,

b)Rahat bir pozisyona getirilerek yat.r.l.r sa.l.k personeli ca.r.l.r,

c) Güvenlik onlemleri al.n.r ,

d) Hemen hareket ettirilmez ancak yan.na gidilerek psikolojik olarak ikna edilir,

e).lk mudahale yap.l.r ancak olay yerinden uzakla.t.r.lmaz.

67-) Bilinci kapal. bir ki.i ile kar..la..ld...nda, solunum yolunu en cok kapatan unsur olarak oncelikle neye dikkat edilir?

a)K.r.lan di.lere,

b)G.dalara,

c)Gravat.n s.k. olmas.na,

d)Dile,

e)A..za al.nan oyuncak vs gibi kucuk cisimlere,

68-) .lkyard.m yap.lan yerde toplanm.. merakl.lar oncelikle nas.l uzakla.t.r.l.r?

a)Yalvar.rcas.na uzakla.malar. istenir

b)Sert bir .ekilde uzakla.t.r.l.r, uzakla.mayanlar.n cezaland.r.laca.. belirtilir,

c)Kararl. bir ses tonu ile .Sa.l.kl. bir .ekilde cal..mam.za engel oluyorsunuz, lutfen uzakla..n. denilir

d)Kaba kuvvet uygulanarak uzakla.malar. sa.lan.r,

e)Yaral. merakl.lardan uzakla.t.r.l.p sakin bir yere goturulur.

69-) .lk yard.m hangi a.ama ile sonuclanm.. olur?

a)Hastan.n tedavisinin tamamlanmas. ve hastaneden taburcu olmas.

b)Hastan.n olay yerinde ya.am bulgular.n.n normal hale getirilmesi

c)Hastan.n bir sa.l.k kurulu.una sevk edilmesi

d)Sa.l.k kurulu.unda cerrahi ya da ilacl. tedavinin ba.lamas.

e)Yaral.n.n bilincli bir .ekilde ileti.im kurabilir hale gelmesi

70-) Du.me sonras. .uuru yerinde ancak idrar.n. tutamayan bir yaral.da en cok dikkat edilmesi gereken durum nedir?

a)Bobreklerde olu.an hasar

b)Kal.n barsak hastal...

c)Psikolojik sorunlar

d)Omurilik zedelenmesi

e)Zehirlenme

71-) 5188 say.l. Kanuna gore ozel Güvenlik gorevlileri a.a..daki i.lemlerden hangisini yapamaz?

a) Koruma ve guvenli.ini sa.lad.klar. alanlara girmek isteyenleri duyarl. kap.dan gecirme,

b) Koruma ve guvenli.ini sa.lad.klar. alanlara girmek isteye ki.ilerin ustlerini dedektorle arama,

c) Koruma ve guvenli.ini sa.lad.klar. alanlara girmek isteye ki.ilere ait e.yalar. X-ray cihaz.ndan gecirme

d) Gerek gormesi halinde, koruma ve guvenli.ini sa.lad.klar. alanlara girmek isteyenlerin tekrar duyarl. kap.dan gecmesini isteme

e) Gerek gormesi halinde, koruma ve guvenli.ini sa.lad.klar. alanlara girmek isteyenlerin cantas.n. act.rma

72-) 5188 say.l. Kanun ile ozel Güvenlik gorevlisine verilen yakalama yetkisinin verildi.i durum en genel olarak nas.l ifade edilebilir?

a) Onleme yakalamas.

b) Kimlik yakalamas.

c) .uphe uzerine yakalama

d) Sucustu yakalamas.

e) Tutuklama yakalamas.

73-) A.a..dakilerden hangisi me.ru mudafaada aranan sald.r.n.n .artlar.ndan de.ildir?

a) Sald.r. halen mevcut olmal.d.r

b) Sald.r. gercekle.mekte olmal.

c) Sald.r. tamamlanm.. olmal.

d) Sald.r.n.n gercekle.mesi muhakkak olmal.d.r

e) Sald.r.n.n tekrar. muhakkak olmal.d.r

74-) 5188 say.l. Kanunun at.fta bulundu.u Medeni Kanun m.981.in konusu nedir?

a) Zilyedin savunma hakk.

b) Zilyetlik kavram.

c) Zilyetli.in turleri

d) Mulkiyetin korunmas.

e) Zilyedin tasarruf hakk.

75-)5188 say.l. Kanunun at.fta bulundu.u Turk Ceza Kanunun m.24.un konusu nedir?

a) Me.ru mudafaa

b) Amirin emrini ifa

c) Zorunluluk hali

d) Haks.z tahrik

e) Hata

76-) 5188 say.l. Kanunun at.fta bulundu.u Turk Ceza Kanunun m.25.in konusu nedir?

a) Kanunun emrini yerine getirme

b) Me.ru mudafaa

c) Zorunluluk hali

d) Suca te.ebbus

e) Gonullu vazgecme

77-) Me.ru mudafaa ile ilgili a.a..da belirtilen hususlardan hangisi yanl..t.r?

a) Me.ru mudafaa halinde sald.r.y. defetmek amac.yla i.lenen fiil d.. gorunu. itibariyle suc olu.turmaktad.r

b) Butun hukuk sistemleri me.ru mudafaa halinde gercekle.tirilen fiil dolay.s.yla ki.iye ceza verilmeyece.ini kabul etmektedir.

c) Me.ru mudafaa halinde gercekle.tirilen fiil hukuka uygundur ve herhangi bir sorumlulu.u gerektirmez

d) Me.ru mudafaa da sald.r.ya maruz kalan ki.i bu sald.r.y. defetmek amac.yla hareket etmektedir.

e) Me.ru mudafaa bir hukuka uygunluk nedeni de.ildir.

78-) A.a..dakilerden hangisi CMK.90. maddede kast edilen sucustu halini ifade etmez?

a) Sucun i.lenmekte oldu.u an

b) Sucun henuz i.lenmi. oldu.u an

c) Fiilin i.lenmesinden hemen sonra takip edilerek .uphelinin yakaland... an

d) Fiilin pek az once i.lenmedi.ini gosteren e.ya veya delille yakalanan kimsenin i.ledi.i suc

e) Fiilin i.lenmesinden hemen sonra suctan zarar goren taraf.ndan takip edilerek .uphelinin yakaland... an

79-) 5188 say.l. Kanunla ilgili olarak a.a..da belirtilen hususlardan hangisi yanl..t.r.

a) Ozel Güvenlik gorevlileri, i.lenmi. bir sucun san...n. silahlar. ile takip edebilirler

b) Ozel Güvenlik gorevlileri, para ve de.erli e.ya nakli s.ras.nda silahl. olabilirler

c) Ozel Güvenlik gorevlileri ki.ileri korurken silahl. olabilirler

d) Ozel Güvenlik gorevlileri ozel hastaneleri korurken silahl. olabilir.

e) Ozel Güvenlik gorevlileri universite rektorunun konutunu silahl. koruyabilirler

80-) 5188 say.l. Kanuna gore, ozel Güvenlik gorevlileri, gorev alanlar.na giren herhangi bir ki.i hakk.nda yakalama emri veya mahkumiyet karar. bulundu.unu nas.l anlayacaklard.r?

a) Durdurup kap. dedektorunden gecirerek

b) Durdurup kimlik bilgilerini sorarak

c) Durdurup arayarak

d) GBT.sine bakarak

e) Bilgi ve tecrubelerine dayanarak

81-) 5188 say.l. Kanuna gore, bir ozel Güvenlik gorevlisi, i.yerine giderken yol kenar.ndaki bir evden imdat istenmesi halinde ne yapmas. gerekir?

a) Genel kollu.a haber verir ve genel kolluk gelene kadar bekler.

b) Genel kollu.a haber verir ve olay yerinde Güvenlik onlemleri al.r.

c) Genel kollu.a haber verir ve sorumlu bir vatanda. olarak yard.m icin evin icine girer.

d) Genel kollu.a haber verir ve iceridekilerle ileti.ime gecer.

e) Genel kollu.a haber verir ve i.ine yeti.mek icin yoluna devam eder.

82-) Hukuka ayk.r. olarak silah kullan.lmas. so-nucu bir teror zanl.s.n.n olmesi halinde hangi hakk. oncelikle ihlal edilmi. olur?

a) Ki.i ozgurlu.u ve guvenli.i hakk.

b) Adil yarg.lanma hakk.

c) Ayr.mc.l.k yasa..

d) Ya.am hakk.

e) Du.unce ozgurlu.u

83-) Anayasada korunan ya.am hakk.na ili.kin a.a..daki ifadelerden hangisi yanl..t.r?

a) Mutlak bir hakt.r.

b)Ola.anustu donemlerde ask.ya al.namaz.

c) Bu hakk.n ihlali icin ki.inin hayat.n. kaybet-mi. olmas. gerekir.

d) Ya.am hakk.na mudahaleyi hakl. k.lan s.n.r-lama sebepleri yorum yoluyla geni.letilemez.

e) Kuvvet kullanma noktas.nda kesin zorunlu-luk bulunmas. gerekir.

84-) A.a..dakilerden hangisi yakalama s.ras.nda kuvvet kullanman.n .artlar.ndan biri de.ildir?

a) Amac.n, yakalanmas. gereken ki.iyi etkisiz hale getirmek olmas.

b) Yakalama i.lemine kar.. aktif bir direnme olmas.

c) Yakalama i.lemine kar.. bir sald.r.n.n olma-s.

d) Yakalama i.lemine kar.. pasif bir direnme olmas.

e) Amac.n, yakalanmas. gereken ki.iyi ceza-land.rmak olmas.

85-) Hukuka ayk.r. kelepce tak.lmas. halinde ih-lal edilmesi muhtemel olan oncelikli hak a.a-..dakilerden hangisidir?

a) Ki.i ozgurlu.u ve guvenli.i hakk.

b) ..kence yasa..

c) A.a..lay.c. muamele yasa..

d) .nsanl.k d... muamele yasa..

e) Seyahat ozgurlu.u

86-) Koruma ve Güvenlik hizmetinde kullan.lacak silah ve techizat a.a..dakilerden hangisi taraf.ndan temin edilir?

a) Ozel Güvenlik .irketleri

b) Ozel Güvenlik gorevlileri

c) Guvenli.i sa.layacak ki.i veya kurulu.

d) Ozel Güvenlik komisyonu

e) Hepsi

87-) Ozel guvenli.in yetkileri bak.m.ndan a.a..daki ifadelerden hangisi do.rudur?

a) Gorev alan.nda yetkilerini kullan.rken genel kolluk gorevlilerinden izin almal.d.r

b) Gorev alan.nda ve suresinde arama, yakalama ve silah kullanma yetkilerini kullanabilir

c) Gorev bolgesinde ifade alma ve parmak izi alma i.lemini yapabilirler

d) Ozel Güvenlik amiri ma.durla suc .uphelisinin yuzle.tirmesini yapar

e) Olay.n san.klar.n. genel kollu.a teslim etmeyebilir

88-) Gecici Durumlarda Ozel Güvenlik .zni hakk.nda a.a..daki ifadelerden hangisi yanl..t.r?

a) Ozel Güvenlik izni komisyon taraf.ndan verilir.

b) .stihdam edilen ozel Güvenlik personelinin listesi muracaat s.ras.nda valili.e verilir.

c) .zin, hizmeti yerine getirecek Güvenlik .irketi taraf.ndan al.n.r.

d) Soz konusu etkinli.in ba.lamas.ndan en az 48 saat once muracaatta bulunulur.

e) Gecici ozel Güvenlik izninin konusu para nakli ise ta..nacak silahlar ba.vuru dilekcesinde belirtilir.

89-) Ozel Güvenlik .zni muracaatlar. hakk.nda a.a..daki ifadelerden hangisi yanl..t.r?

a) Ki.i ve kurulu.lar, ozel Güvenlik izni icin valili.e muracaat ederler.

b) Hizmetin asgari olarak kac personel eliyle yurutulece.i belirtilir

c) Ozel Güvenlik izni icin yap.lan muracaatlar en gec on i. gunu icinde neticelendirilir.

d) Valilik ilave tedbirler al.nmas.n. istemeye yetkilidir.

e) Personelinin listesi goreve ba.lanmas.ndan itibaren on be. gun icinde valili.e verilir.

90-) Ozel Güvenlik Kimlik Kartlar. ile ilgili olarak a.a..daki seceneklerden hangisi yanl..t.r?

a) Ozel Güvenlik yoneticisine kimlik kart. verilmez.

b) Kimlik kart.n. gorev alan. ve suresi icerisinde gorulecek .ekilde yakada ta..n.r.

c) Kimlik kartlar., her be. y.lda bir yenilenir.

d) Güvenlik soru.turmas. ve ar.iv ara.t.rmas. sonucunun olumlu olmas. gerekir.

e) Ozel Güvenlik yenileme e.itim sertifikas.n.n al.nmas. gerekir.

91 -) A.a..daki seceneklerden hangisi gUyu.turucu Maddeh tan.m. aras.nda say.lmaz?

a) Ki.inin sinir sistemi uzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler

b) Fert ve toplum icerisinde sosyal cokuntu olu.turan maddeler

c) Al..kanl.k ve ba..ml.l.k yapan maddeler

d) Kullan.lmas., bulundurulmas. ve sat... kanunlarla yasaklanan maddeler

e) Birkez kullan.lmas. serbest olan maddeler

92-) Hangisi Esrar maddesinin ba..ml.lar taraf.ndan kullan.m .ekillerindendir?

a) Damardan Enjekte

b) Burundan cekme

c) Sigara .eklinde

d) Ci.neme

e) Yeme.e katmak

93-) A.a..dakilerden hangisi yan.c. maddedir?

a) Duman b) Alev c)Gaz d) Is. e) Co2

94 -)Yang.n sondurmede a.a..dakilerden hangileri goz onunde bulundurulmal.d.r?

I-Ruzgar arkaya al.n.r.

II-Sondurucu yang.n.n merkezine tutulur( akaryak.t yang.n. haric)

III-Mumkun oldu.unca fazla sondurucu kullan.l.r.

IV-Yang.n tamamen sondurulmeden alan terk edilmez

a)I veII

b)I ve III

c)I-II ve III

d)I-II ve IV

e)Hepsi

95-) Yan.c. madde, .s. ve oksijenin birle.mesi sonucu olu.an kimyasal reaksiyona ne ad verilir?

a) Ate.

b) Yang.n

c) Duman

d) Is.

e) Yanma

96-) LPG-Do.algaz Yang.nlar.nda etkili olan sondurucu madde a.a..dakilerden hangisidir?

a) Sulu kopuk b) Su c) Kopuk d) Battaniye e) kuru kimyevi toz

97-) LPG ve Do.algaz gaz kacaklar.nda yap.lacak davran..lardan hangisi yanl..t.r?

a)Kap. ve pencereler ac.l.p mekan havaland.r.l.r.

b)Prizde tak.l. fi.ler cekilmez.

c)Cep telefonu ile do.algaz ekipleri aran.r.

d)Gaz kaca.. vanadan kapat.l.r.

e) Telsiz telefon gibi ileti.im araclar. kullan.lmaz.

98-) Elektrik ak.m.n.n oldu.u alanlarda a.a..dakilerden hangi davran.. .ekli yanl..t.r?

a) Elektrik ak.m. sigortadan kapat.l.r.

b) Kuru kimyevi tozlu yang.n sondurme cihaz. ile yang.na mudahale edilir.

c) Elektrik ak.m.n.n kontrolu c.plak elle ve avuc ici ile yap.l.r.

d) Elektrik ak.m.na kap.lan ki.i kuru maddelerle (odun, kuru bez) ak.mdan

uzakla.t.r.l.r.

e) Metal k.s.mlara dokunulmaz.

99-) Cizme, baret, yang.na yakla.ma elbiseleri ve temiz hava solunum cihazlar. gibi kavramlar a.a..daki ..klardan hangisini ifade eder?

a) Yang.nda Koruyucu Malzemeler

b) Yang.n Sondurme Cihazlar.

c) Yang.n Onleyici Tedbirler

d) Yang.n Sondurme Maddeleri

e) Yang.n Sondurme Prensipleri

100-) Kopuklu, sulu, tozlu yang.n sonduruculer a.a..daki yang.nlar.n hangisinde kullan.lmaz?

a) Boya

b) Fuel-Oil

c)Benzin

d) Bilgi i.lem merkezi

e) At.k ya.

S.LAHSIZ ADAYLAR .C.N

TEST B.TM..T.R.

CEVAPLARINIZI

KONTROL ED.N.Z

S.LAHLI ADAYLAR SONRAK. SAYFADAK. S.LAH SORULARINI

CEVAPLAYINIZ.

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1-) Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş. _____tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek _____________ yerle.ir. Fi.ek ate.lemeye haz.rd.r. Horozda dolduruş. Esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle ______ i.ne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev, ________ geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve _____içinde ileriye do.ru _______ sayesinde sağa dönerek gider.

Boş bırakılan yere gelecek ifade a.a..daki hangi seçenekte do.ru verilmiştir?

a) Silah . yata.a . horoz- kanaldan- fi.ek yata..- namlu

b) At.c. . yata.a . horoz . alev kanal.ndan . namlu . cap

c) At.c. - fi.ek yata..na . horoz - alev kanallar.nda . namlu - Yiv ve Set

d) Silah - fi.ek yata..na . tetik . delikten . fi.ek yata..ndan - Yiv ve Set

e) At.c. . yata.a . horoz - alev kanallar.nda . namlu - Yiv ve Set

2-) A.a..dakilerden hangisi yiv ve setlerin sa.lad... faydalardan olarak say.lmaz?

a) Cekirde.e kendi ekseni etraf.nda donu. verir b) Cekirde.in havay. delerek gitmesini sa.lar c) Cekirde.in tahrip gucunu artt.r.r d) Cekirde.in delme gucunu artt.r.r e) Cekirde.in ruzgara kar.. ilk h.z.n. artt.r.r

3-) A.a..daki tan.mlardan hangisi yanl..t.r ?

a) Cap : Kar..l.kl. iki set aras.ndaki mesafeye denir.

b) Hazne : At.. s.ras. bekleyen fi.eklerin i.gal etmi. oldu.u yere denir.

c) Yiv : Namlu icerisinde helezon .eklindeki girintilere denir.

d) Fi.ek Yata..: At..a haz.r fi.e.in i.gal etti.i yerdir.

e) Set : Namlu icerisinde helezon .eklindeki girintilere denir.

4-) A.a..dakilerden Hangisi iyi bir at.c.n.n ozelliklerindendir?

a) Silah. güvenli kullanır

b) Silahlar. Tanır

c) Silah. kanun ve kurallara uygun kullanır

d) Silah.n. korur

e) Hepsi

5-) A.a..dakilerden hangisi .arjorun parcas. de.ildir?

a) .arjor govdesi b) .arjor kapa.. c) .arjor yay. d) .arjor c.kartma kilidi e) .arjor kapak kilidi

6-) Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunlu.udur b) Namlunun cap.d.r c) Fi.e.in cap.d.r d) Fi.e.in uzunlu.udur e) Cekirde.in namluda ald... yoldur

7-) At.. s.ras.nda fi.ek ate. almam..sa a.a..da kilerden hangisi yap.lmal.d.r? a) .arjor c.kar.larak tekrar teti.e bas.l.r b) Namlu hedeften ayr.lmadan en az 15 saniye beklenir daha sonra .arjor c.kar.l.r fi.ek d..ar.ya al.n.r c) At.. olana kadar tekrar teti.e bas.l.r d) .arjor c.kart.lmadan fi.ek d..ar.ya al.n.r e) Hepsi

8-) A.a..dakilerden hangisi Ate.li Silahlardaki Emniyet kurallar.ndan de.ildir?

a) Eline ald...n silah. her zaman dolu bilinmeli. Senin kontrol etmedi.in tum silahlar doludur.

b) Silah.n bo. oldu.undan emin olsan dahi hicbir zaman canl. hedefe do.rultulmal..

c) Elinizde tabanca varken birileri ile asla konu.maya dalmay.n.z. Tum dikkatiniz silaha yonelmi. olmal.d.r.

d) Silah.n bo. oldu.una dair ba.kas.n.n beyan.na kulak asmal.. Her zaman do.ru kabul etmeliyiz

e) Ate. etmeye karar vermedikce, tetik korkulu.undan parma..m.z. iceriye sokmamal.y.z.

9-) A.a..da Ni.an Hatt. en do.ru olarak hangi ..kta ifade edilmi.tir ?

a) Gez . Goz . Arpac.k . Hedef

b) Gez . Arpac.k . Hedef

c) Goz. Gez . Arpac.k . Vurulmak istenen Nokta.

d) Goz . Arpac.k . Hedef . Gez

e) Goz - Arpac.k . Gez - Vurulmak istenen Nokta.

10-) Yar. otomatik tabancalarda surgu uzerinde a.a..daki parcalardan hangisi bulunmaz ?

a) Gez

b) T.rnak

c) Arpac.k

d) Kabze

e) Kovan Atma Bo.lu.u

11-) A.a..dakilerden hangisi t.rna..n gorevlerinden biridir?

a) Surguyu tutar

b) Kovan atma bo.lu.undan fi.ek ya da kovan. d..ar. atar

c) Kovan dip tablas.na tak.larak at..tan sonra kovan.n surgu ile geriye gelmesini sa.lar

d) Fi.e.i ate.ler

e) Fi.ek yata..nda fi.ek oldu.unu ikaz eder

12-) Uzaktan veya yak.ndan canl.lar. oldurebilen, yaralayan, etkisiz b.rakan, canl. organizmalar. hasta eden, cans.zlar. parcalayan, yok eden arac ve aletlerin tumune ne denir?

a) Ate.li silah

b) Ate.siz silah

c) Modern silah

d) Hafif silah

e) Silah

13-) Silahta fi.e.in ate.lemesini sa.layan tertibata ate.leme tertibat. denir. A.a..dakilerden hangisi Silahlarda ate.leme tertibat.n.n elemanlar.ndan de.ildir ?

a) Tetik

b) Fi.ek Yata..

c) Horoz

d) ..ne ve yay.

e) Fi.ek

14-) Silah bilgisi olarak ilk h.z nedir?

a) Cekirde.in hedefe carpma h.z.

b) Cekirde.in namlu icerisindeki h.z.

c) Cekirde.in hedef icerisindeki h.z.

d) Cekirde.in namluyu terk etti.i andaki h.z.

e) Cekirde.in havadaki seyir h.z.

15-) A.a..daki seceneklerden hangisi .yi bir Ni.an hatt. olu.turmak icin do.rudur ?

a) Arpac.k ve hedef net gorulmeli, gez bulan.k gorulmeli.

b) Arpac.k net, gez ikinci derecede net ve hedefi bulan.k (flu) gormeliyiz

c) Arpac.k ve hedef bulan.k, gez net gorulmeli.

d) Hedefin net gorulmesi tek ba..na yeterlidir.

e) Arpac.k, gez ve hedef net gorulmeli

16-) A.a..dakilerden hangisi silah bak.m. s.ras.nda, kullan.lacak malzemelerdendir?

a) Bak.r telli f.rca

b) K.l f.rca

c) Temizleme ya..

d) Harbi

e) Hepsi

17-) I - Surgu cekilerek fi.ek yata.. kontrol edilir II - Silah olu bir noktaya cevrilir.

III - .arjor c.kart.l.r.

IV- Surgu geriye cekilerek namlu gozle kontrol edilir.

Yukar.da silah sokulurken dikkat edilecek hususlar say.lm..t.r. Bunlar. s.ralad...m.zda do.ru s.ralama hangisidir?

a) II . III . I . IV

b) III . II .I . IV

c) II . IV .III . I

d)I . II . III .IV

e) IV .II . III . I

18-) Bir tabancada teti.e cekildi.inde hem horozu kuruyor hemde du.uruyorsa, bu nas.l bir sisteme sahiptir ?

a)Yar. Otomatik

b)Tam Otomatik

c)Tek Hareketli

d)Cift Hareketli

e)Toplu

19-) Toplu tabancalarda t.rnak vazifesini hangi parca gorur?

a) Top yuvalar.

b) C.kar.c. y.ld.z.

c) T.rnak

d) Horoz orsu

e) Top kilidi

20-) Rampa nerede bulunur?

a) .arjorde

b) Namlu a.z.nda

c) Horozun alt.nda

d) Fişek yatağı Gerisinde

e) Surgu uzerinde

21-)Fi.ek yata..na fi.ek surulmuyor ise a.a..daki ifadelerden hangisi do.rudur?

a) Teti.i cekmek gerekir

b) .arjor tam olarak yerine oturmam..t.r

c) Yeniden denemek gerekir

d) Bo. kovan yerinden c.km.. olabilir

e) Horozu kurmak gerekir

22-) Do.ru bir kabze kavrama nas.l olmal.d.r?

a) Do.ru bir kabze kavramak icin el gVh .ekline getirilir.

b) Kabze gVh icine yerle.tirilir.

c) Silah kolun uzant.s.ym.. gibi kavran.r.

d) Kabze kavrama butun at..larda ayn. .ekil ve s.k.l.kta olmal.d.r.

e) Hepsi do.rudur.

23-) Ba.ar.l. bir at.. icin ni.an hatt.nda net görülmesi gereken yer neresidir?

a)Horoz

b) Gez

c) Arpac.k

d) Tetik

e) Hedef

24-) Poligonda At.. yaparken silah.n ate. etmemesi veya tutukluk yapmas. durumunda ne yap.l.r?

a) At.c., Silah. inceler ar.zay. tespite cal...r

b) At.c., silah. soker

c) At.c., silah. tamir ve bak.m k.sm.na goturur

d) At.c. silah.n namlusundan iceriye goz atar

e) At.c., silah. hedeften ay.rmadan nezaretciye teslim ederek di.er talimat. bekler

25-) Kovan atma tertibat. nelerden olu.ur?

a) T.rnak-c.kar.c.-kovan atma bo.lu.u

b) T.rnak-c.kar.c.

c) C.kar.c.-kovan atma bo.lu.u

d) Namlu- i.ne-horoz

e) .arjor- horoz- namlu

cevapları:

    1-E  2-C  3-E  4-D  5-C  6-C  7-D 8-E 9-B 10-D 11-C 12-E 13-E 14-E 15-E 16-E 17-B 18-A 19-B 20-C 21-D 22-B 23-E 24-A 25-C 26-E 27-E 28-E 29-C 30-D 31-C 32-C 33-E 34-E 35-C 36-E 37-C 38-C 39-E 40-D 41-D 42-E 43-A 44-D 45-E 46-E 47-C 48-E 49-E 50-E 51-C 52-B 53-B 54-D 55-D 56-D 57-C 58-D 59-D 60-C 61-A 62-C 63-C 64-E 65-C 66-C 67-D 68-C 69-D 70-D 71-E 72-D 73-E 74-A 75-B 76-B 77-E 78-D 79-D 80-E 81-D 82-D 83-B 84-E 85-A 86-C 87-B 88-A 89-B 90-A 91-E 92-C 93-C 94-E 95-E 96-E 97-C 98-C 99-A 100-D

 

silah soruları cevapları:

     1-C 2-E 3-D 4-E 5-D 6-B 7-B 8-B 9-C 10-D 11-B 12-E 13-E 14-D 15-B 16-E 17-A 18-D 19-B 20-D 21-B 22-E 23-C 24-E 25-A  

SK ÖZEL GÜVENLİK

Adres :Fevzi Çakmak mah. Erzincan sok.
No:2/5 Kaynarca/Pendik
(Kaynarca üst geçit, Yapı Kredi Üstü)
Tel : 0216 657 02 17 - 18
Bu site en iyi Internet Explorer 7.0 üstü ve 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.
Copyright © 2015 skozelguvenlik.Com telif hakları Eren UÇAR’a aittir.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti